644/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ trưởng;
2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thi Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
5. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Li Na, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thư ký tổng hợp;
8. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
9. Ông Phan Mạnh Tường, Chuyên viên chính phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế -Thành viên;
10. Bà Đoàn Thu Huyền, Chuyên viên chính phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
11. Ông Vũ Đức Lợi, Chuyên viên phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
12. Ông Lê Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
13. Bà Nguyễn Mai Anh, Chuyên viên Cục Điện ảnh - Thành viên;
14. Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Thành viên;
15. Trịnh Thu Hiền, Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên.
Điều 2. Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi Thông tư được ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái
- Lưu: VT, PC, NA (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác