646/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan phim Pháp ngữ năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị đĩnh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối họp với Cục Điện ảnh tổ chức Liên hoan phim Pháp ngữ với 09 phim gồm: Miền đất nghiệt ngã (Pháp), Những đứa trẻ ở Kinshasa (Bỉ), Ngày quạ đen (Pháp), Thảm đỏ (Thụy Sỹ), Đàn chim di cư (Bỉ), Bản hòa ca của một nền văn hóa trường tồn (Canada), Asmaa (Ai Cập), Tình bạn bất diệt (Pháp) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Việt Nam).
Thời gian: từ ngày 17/3/2016 đến ngày 31/3/2016.
Địa điểm: thành phố Hà Nội, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí:
Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tố chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội chịu mọi chi phí tổ chức.
Cục Điện ảnh chịu chi phí chiếu bộ phim Việt Nam “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tại Trung tâm Văn hóa Pháp và chi phí dịch, làm phụ đề tiếng Pháp trên bản DCP bộ phim này, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Sở VHTT: Hà Nội, TP HCM;
-Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế;
-Lưu: VT, HTQT, DThuy (12).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác