647/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Thông tư ban hành quy chuẩn của Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Đào tạo, Vụ Pháp chế, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch xây dựng Thông tư ban hành quy chuẩn của Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện (có kế hoạch cụ thể kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện xây dựng Tiêu chí chuẩn tách từ kinh phí hoạt động năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT, VBCS,AT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác