649/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch V/v Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. CĂN CỨ
1. Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;
2. Quyết định số 673/QĐ-B VHT1DL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016, gắn với kỷ niệm trong tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
- Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.
2. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
III. NỘI DUNG
1. Xây dụng văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016
- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016 (đã hoàn thành).
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hanh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
a) Tổ chức xây dựng, phát sóng các video clip:
- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.
- Nội dung: Chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Chạy chữ trên các kênh quảng bá của Truyền hình Việt Nam, Truyền hình TTX Việt Nam.
- Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Tổ chức thực hiện chuyên đề “Gia đình hanh phúc” trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em; tuyên truyền trên các báo liên quan.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.
- Nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm...); các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ở Việt Nam và trên thế giới; kinh nghiệm quốc tế; mô hình CLB gia đình hạnh phúc điển hình; doanh nhân và hạnh phúc gia đình, biểu dương hoạt động từ thiện, xây dựng mái ấm tình thương...
- Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung tuyên truyền:
Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc, chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Thực hiện: Các cơ quan báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian tập trung tuyên truyền: Tháng 3/2016.
a) Tổ chức treo băng rôn, pa - nô, áp phích tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.
- Phối hợp thực hiện: Vụ Gia đình.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14-20/3/2016.
- Địa điểm: Trụ sở và tuyến đường chính quanh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Gia đình
- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể được phân công tại Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.
2. Văn phòng Bộ hướng dẫn kinh phí thực hiện các hoạt động; chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.
3. Các cơ quan báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng nội dung, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
4. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 theo Hướng dẫn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GĐ.HN. 20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác