649/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đoàn ca sĩ Dolbet Gnahoré vào biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội đón đoàn ca sĩ Dolbet Gnahoré, Pháp-Bỉ gồm 6 người vào Việt Nam biểu diễn nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ.

Thời gian vào Việt Nam: từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 năm 2010 Thời gian biểu diễn: ngày 18 tháng 3 năm 2010.

Địa điểm: Nhà hát Tuổi trẻ

Điều 2. Về kinh phí: Phía Pháp chi trả toàn bộ mọi chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Lưu: VT, HTQT. HTM.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác