64/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 64/BVHTTDL-KHTC, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Về việc triển khai thực hiện chương trình Quảng bá các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến hết năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 5157/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đ cương thực hiện Đ án "Quảng bá các di sản văn hóa phi vật th được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến hết năm 2011”. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức các hoạt động của đề án này tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 25/01/2013 đến ngày 26/01/2013.

Để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra đã được phê duyệt, nhằm quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận đến đông đảo công chúng; đồng thời định hướng tạo ra môi trường hoạt động cho các loại hình di sản hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vào phát triển du lịch bền vững.

Đề nghị các địa phương nghiên cứu kế hoạch (có kế hoạch gửi kèm) báo cáo y ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí cử đoàn nghệ nhân dân gian, tham gia vói tinh thần cao nhất để việc quảng bá các di sản văn hóa phi vật th thành công./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, KHTC, ĐL(20).

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Quảng bá các di sản văn hóa phi vật th được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến hết năm 2011

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Kon Tum

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác