64/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 – 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa").

Trên cơ sở kết quả Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2000-2010.

Tổng hợp các kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

1. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong bốn giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo đó, phong trào bao gồm các phong trào hiện có, với sự tham gia của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Trong 10 năm qua (2000 - 2010), Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thực hiện ngày càng sâu rộng trong phạm vi toàn quốc; được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành, đoàn thể hướng dẫn, tạo điều kiện; đặc biệt, được các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia thực hiện ngày càng mạnh mẽ.

Thực tiễn đã khẳng định: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần tích cực vào xây dựng, hình thành nhân cách con người Việt Nam theo 5 đức tính nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), xây dựng các gia đình và cộng đồng dân cư phát triển bền vững; xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt kỷ cương xã hội, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa, tạo nguồn lực nội sinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

3. Tuy nhiên, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém; chất lượng và hiệu quả của phong trào còn nhiều hạn chế. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan là ở một số nơi nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về phong trào chưa đầy đủ; nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư phát triển phong trào, hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào còn yếu kém; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào còn thiếu thống nhất; phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập.

Để kế thừa và phát huy kết quá, thành tựu đã đạt được; đẩy mạnh thực hiện phong trào; tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về nội dung phát động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn tới. Vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 là hết sức cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vặn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 là nội dung trọng tâm của Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các cấp, các ngành và toàn quốc trong năm 2010.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn; tiếp thu và tổng hợp Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng mục tiêu, nội dung và các giải pháp thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015.

2. Mục tiêu, nội dung và các giải pháp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương và tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2010, tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày (23 – 24/02/2011).

(kèm theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào).

3. Sau Hội nghị toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức soạn thảo dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Dự thảo Kế hoạch trên đã được gửi lấy ý kiến của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương. Đến nay đã có 17/21 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương góp ý bằng văn bản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (kèm theo Công văn góp ý của 17/21 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015 (có dự thảo kèm theo).

 

Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT. VHCS (03), NTH .8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác