651/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” đệ trình UNESCO.

Kính gửi: Hội đồng Di  sản văn hóa Quốc gia
 
Được sự đồng ý của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về việc cho phép Việt Nam xây dựng hồ sơ để chuyển di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng Hồ sơ theo hướng dẫn của UNESCO.
Đến nay, Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được chuẩn bị xong, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét và có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi Hồ sơ đến UNESCO trước 31/3/2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, DSVH, PCQ (5).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác