658/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép tổ chức Liên hoan phim Pháp ngữ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp với Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội (BRAP) tổ chức Liên hoan phim Pháp ngữ tại Hà Nội (Trung tâm văn hóa Pháp, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Rạp chiếu phim Cinémathèque) và tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện trao đổi văn hóa với Pháp) và gửi hai phim “Mùi cỏ cháy” và “Tâm hồn mẹ” tham dự Liên hoan phim. Thời gian từ 16/03-10/04/2012. 

Điều 2. Kinh phí: Kinh phí duyệt phim do Cục Điện ảnh đảm nhận.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác