659/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.
Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cụ Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, THTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác