661/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép 07 Ban nhạc Hàn Quốc tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Music Bank in Hanoi”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy đinh về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam phối họp với Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Quảng cáo Vô Cực mời 07 Ban nhạc Hàn Quốc (có danh sách kèm theo) vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Music Bank in Hanoi”.
- Thời gian: Ngày 28 tháng 3 năm 2015.
- Địa điểm: Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố HàNọi.
Điều 2. Đề nghị Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Quảng cáo Vô Cực thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Quảng cáo Vô Cực, các nghệ sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác