662/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Tổ chức Cuộc thi Nghệ thuât Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVH TTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Thông báo số 4229/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2014 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa,
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ tkuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanli Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2015 vào tháng 6 năm 2015 tại thành phổ Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa.
Điều 2. Kinli phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đoa vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, (2) Thg .15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác