662/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng “Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn gồm:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
5. Ông Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
6. Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
7. Bà Trần Thị Bích Hòa - Trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng phòng Phòng Quản lý băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Lê Huy - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó trưởng phòng Phòng cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Ủy viên;
11. Ông Dương Viết Huy - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên;
12. Ông Mai Việt Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký;
13. Bà Nguyễn Minh Trang - Chuyên viên Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký.
Điều 2. Ban Soạn thảo có trách nhiệm dự thảo nội dung Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Kinh phí chi trả cho hoạt động của Ban Soạn thảo được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, MVD(30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác