663/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015" vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng  (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác