664/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Ầm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng  (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác