665/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón dàn nhạc Hoa Kỳ vào biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón các nghệ sỹ dàn nhạc Phillips Exeter Academy Hoa Kỳ (56 người) vào Việt Nam vào biểu diễn tại Phòng hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thời gian biểu diễn: 20h00 ngày 19 tháng 3 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí: Phía Bạn đài thọ kinh phí tổ chức biểu diễn, đi lại, ăn, ở cho các nghệ sỹ và in ấn quảng cáo chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng  (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (1), PTT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác