667/BVHTTDL-TV

TLBT Vụ TVTViện Dương -Thúy Ngà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm 2016.

Kính/gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.
 
Căn cứ Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016; Quyết định, số 68/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoa,” Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016, trong lĩnh vực thư viện, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trưng bày, triến lãm, xếp sách nghệ thuật nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2016 (86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016); 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2016); Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016); 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1945-7/5/2016); 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)); Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2016); 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2016); 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-23/1/2016); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016)) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 3 (thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam) và hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4).
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong thư viện (thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, văn hóa, câu lạc bộ).
4. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quvền, Hà Nội và qua địa chỉ Email: phamthiquynhlan-vhttdl@chinhphu.vn hoặc qlanbvh@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan./.
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Các thư viện tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TV, QL.130.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác