670/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Ban hành kế hoạch xây dựng Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch xây dựng Chương trĩnh Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt nam giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).
Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn sự nghiệp Gia đình năm 2015 và các nguồn kinh phi hỗ trợ hợp pháp khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, TVT.20,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác