676/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức khoá đào tạo "Kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức Festival nghệ thuật"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp Cục Văn hoá cơ sở, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Hội đồng Anh tổ chức khoá đào tạo kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức Festival nghệ thuật", thời gian từ 17/3 - 20/3/2010 tại Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Hội đồng Anh đài thọ kinh phí có liên quan đến tổ chức khoá đào tạo (Dự trù kinh phí do Hội đồng Anh phê duyệt).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác