687/BVHTTDL-BCĐDS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 687/BVHTTDL-BCĐDS ngày 06 tháng 3 năm 2013 Về việc Thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giao đoạn 2012-2020.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 32/CTrPH-MTTW-BYT-BVH ký ngày 26 tháng 11 năm 2012 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y Tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012 – 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi nội dung Chương trình phối hợp tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phổ biến, triển khai nội dung Chương trình phố hợp tới toàn thể cán bộ thuộc đơn vị mình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy bản Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và Sở Y Tế tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện của Chương trình phối hợp này và gửi báo cáo định kỳ (vào ngày 15/11 hàng năm) về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ:

Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 52 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;

- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;  

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (100).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác