688/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Bảo tàng Khoa học quốc gia tại Đồng Nai

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1214/VPCP- KGVX, ngày 13 tháng 02 năm 2015, của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Bảo tàng Khoa học quốc gia tại Đồng Nai. Căn cứ Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 46/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Trong số 123 bảo tàng công lập và 23 bảo tàng ngoài công lập hiện có ở Việt Nam, còn thiếu vắng Bảo tàng Khoa học và Công nghệ. Việc xây dựng Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Việt Nam với nội dung trưng bày, giới thiệu và giáo dục về những thành tựu khoa học và công nghệ của Việt Nam và thế giới là hết sức cần thiết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với việc triển khai công tác chuẩn bị để thành lập bảo tàng này.
Tuy nhiên, việc xây dựng Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bảo tàng quốc gia về khoa học và công nghệ) là một nhiệm vụ lớn, nhiều khó khăn, phức tạp, nên tại Nghị quyết số 46/NQ-CP, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành Bảo tàng này. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức xây dựng Đề án Bảo tàng Khoa học quốc gia tại Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ là không phù hợp với Nghị quyết nêu trên. Để thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 46/NQ-CP, kịp thời xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Việt Nam đế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố sung Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào Quy hoạch tống thế hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 và phê duyệt Đề án thành lập Bảo tàng đế có cơ sở triển khai các bước tiếp theo cho sự ra đời của bảo tàng.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng họp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NC .8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác