688/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tố chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Bộ phận thường trực giúp việc cố trách nhiệm, chỉ đạo và tố chức thực hiện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức cấp quốc gia giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Bộ phận thường trực giúp việc được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi thực hiện nhiệm vụ.
Kinh phí hoạt động được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1515/QĐ-VP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch., Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Như Điều 6;
- Các tnh viên Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, VP (HCTC), NTH.100.
 
DANH SÁCH
Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tố chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015
(Ban hành theo Quyết định số 688/OĐ-B VHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
1. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Bộ phận;
2. Đồng chí Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch - thành viên thường trực;
3. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - thành viên;
4. Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng - thành viên;
5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương - thành viên;
6. Đồng chí Nguyễn Thái Hiển - Hàm Phó Vụ trường Vụ Khoa giáo-Văn xã Văn phòng Chính phủ - thành viên;
7. Đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Tổng cục Chính trị Bộ Công an - thành viên;
8. Đồng chí Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương - thành viên;
9. Đồng chí Vũ Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại - UNESCO Bộ Ngoại giao - thành viên;
10. Đồng chí Vũ Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao Bộ Ngoại giao - thành viên;
11. Đồng chí Trần Quốc Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động,     Văn hoá, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên;
12. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Hành, chính sự nghiệp Bộ Tài chính - thành viên;
13. Đồng chí Vũ Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông - thành viên;
14. Đồng chí Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội - thành viên;
15. Đồng chí Lê Tôn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - thành viên;
16. Đồng chí Phạm Văn Hưng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - thành viên;
17. Đồng chí Trần Đăng Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên - thành viên;
18. Đồng chí Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
19. Đồng chí Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
20. Đồng chí Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
21. Đồng chí Bùi Trung Kiên - Trưởng Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
22. Đồng chí Đoàn Quỳnh Dung - Trưởng phòng Cổng Thông tin điện tử -thành viên;
23. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Phòng Tài vụ, Kế toán-Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
24. Đồng chí Hồ Thị Kiều Anh- Phó trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên;
25. Đồng chí Vũ Việt Dũng - Chuyên viên phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác