69 /TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về xây dựng đề án “Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”

Ngày 04 tháng 3 năm 2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án “Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc- Phó trưởng Ban Thường trực Soạn thảo báo cáo tình hình xây dựng đề án và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Về đề án: “Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”:

- Đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tâp tổng hợp, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đã được phê duyệt và triển khai trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 để tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc đề xuất của đề án, thể hiện rõ sự kế thừa các chương trình, đề án trước đây, với yêu cầu thể hiện rõ trọng tâm, đồng bộ, mang tính đột phá, tập trung cho những việc lớn, có tính khả thi cao, bảo tồn phải hài hòa với phát triển, chú trọng lồng ghép việc thực hiện đề án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa; thể hiện rõ tầm nhìn, vai trò quan lý công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước.

- Quán triệt nguyên tắc triển khai đề án: những yếu tố văn hóa xuất phát từ cộng đồng các dân tộc thiểu số để chính họ là chủ thể trong bảo tồn và phát triển văn hóa của chính dân tộc mình, nhà nước chỉ định hướng và hỗ trợ phù hợp.

- Sử dụng, lồng ghép tối đa việc thực hiện Đề án trong các Chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang được triển khai. Đề nghị Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ban Soạn thảo về nội dung này.

- Giao Vụ Văn hóa dân tộc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của địa phương và các thành viên dự họp hoàn thiện dự thảo Đề án.

- Về lộ trình thực hiện:

+ Ngày 07/3/2011 gửi dự thảo Đề án xin ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành liên quan theo quy định.

+ Ngày 18/3/2011 tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý Đề án

+ Từ ngày 20 đến 30/3/2010 tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ xem xét

+ Đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2011.

2. Về triển khai Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc:

- Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình lãnh đạo Bộ xem xét trước 10 tháng 4 năm 2011.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị có liên quan;

- Thành viên BST, TBT Đề án;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác