691/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định các ca khúc sáng tác mới phục vụ Lễ khai mạc Hội nghị APEC 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt hàng các nhạc sỹ sáng tác ca khúc phục vụ Lễ khai mạc Hội nghị APFC 2017;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định các ca khúc sáng tác mới phục vụ Lễ khai mạc Hội nghị APEC 2017 trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Binh Dương tại Việt Nam năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ồng Đào Đăng Hoàn - Nhạc sỹ, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
4. Ông Đỗ Hồng Quân - Nhạc sỹ Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy viên;
5. Ông Trần Quý - Nhạc sỹ, Nghệ sỹ nhân dân, nguyên chuyên viên cao cấp Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
6. Ông Tôn Thất Lập - Nhạc sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Trọng Đài - Nhạc sỹ, Nghệ sỹ nhân dân, Giám đốc Hệ    Âm nhạc Thông tin Giải trí V0V3 - Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên
8. Ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng Phòng Quản lý Băng đĩa Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng nghệ thuật có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội đung, hình thức, chất lượng nghệ thuật các tác phẩm được quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt               động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động
phục vụ Hội nghị APEC 2017.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị liên, quan và các thành viên có tên tại Điều l chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thử trưởng Vương Duy Biên;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (02), MƯ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác