692/QD-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức cuộc họp chuyên đề hướng dẫn xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4709/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Ban Tổ chức cuộc họp chuyên đề hướng dẫn xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau:
1. Ông       Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trường ban;
3. Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng tổ cải cách hành chính, thành viên;
4. Bà Ngô Thị Hương, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
5. Ông Mai Đức Hán, Phó Trường phòng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
6. Bà Vũ Thị Mai Phương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
7. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.
Thời gian và địa điểm:
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian: 01 ngày, tháng 3/2016
Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, QA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác