693/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL, ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt bổ sung các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án "phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"

Điều 2. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Phát triền văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 3. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" đảm bảo chất lượng, tiến độ, qui trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo Tổ Biên tập giúp Ban Soạn thảo triển khai các nhiệm vụ.

3. Trưởng ban Soạn thảo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai công tác Biên tập và các công việc xây dựng Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Soạn thảo.

Điều 5. Kinh phí xây dựng Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" lấy trong nguồn ngân sách sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011, cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2,7;

- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Nh50.

DANH SÁCH Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"

(Theo Quyết định Số 693/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

I.  Danh sách Ban Soạn thảo:

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban thường trực.

3. Bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

5. Ông Từ Mạnh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Hữu Giới, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

7. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

8. Ông Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

9. Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

10. Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

11. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

12. Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Bá Cổn, Phó Chánh Văn phòng Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

13. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

14. Ông Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

II. Danh sách Tổ Biên tập:

1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng;

2. Bà Trịnh Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

4. Bà Vi Thanh Hoài, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

5. Ông Đoàn Tiến Lộc, chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chuyên viên phòng tổng hợp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

8. Ông Phạm Tuấn Linh, chuyên viên Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ viên;

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác