693/QD-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v gia hạn thời gian khai quật khảo cổ tại di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tại Công văn số 70/SVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 02 năm 2016; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 43/KCH ngày 28 tháng 01 năm 2016 và Công văn số 646/UBND-VHXH ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đồng ý chủ trương tố chức khai quật khảo cố học trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay gia hạn Quyết định số 3805/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ - Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga tại Novosibirsk khai quật mở rộng tại di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 05/3/2016 đến ngày 26/4/2016.
- Diện tích khai quật: 300m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Viện Khảo cố học Việt Nam và Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. .
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai (02);
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác