697/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lập DA bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích đình Kim Sơn, đền Hạ, TP, Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7427/UBND- VX, ngày 15 tháng 12 năm 2010 và Công văn số 525/UBND-VX, ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị cho phép lập Dự án đần tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy và di tích đền Hạ, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Kim Sơn (nơi thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng đầu tiên của chính quyền cách mạng vùng Hải Phòng - Kiến An) và đền Hạ đã được xếp hạng quốc gia, đây là những di tích có giá trị lịch sử, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, hiện nay di tích đình Kim Sơn và di tích đền Hạ đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Sơn và di tích đền Hạ.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần căn cứ vào tình hình xuống cấp của di tích để lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên tu bổ, tôn tạo cho phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương cũng như khả năng triển khai thực hiện dự án.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho thành phố Hải Phòng tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: di tích Từ Lương Xâm, đình Khinh Dao, đền Nghè, đình Cung Chúc, đình Tả Quan… Do đó, để thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Sơn và di tích đền Hạ để nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án. Dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Sơn và di tích đền Hạ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác