701/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 701/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 03 năm 2013 Về việc dự án “Phục nguyên văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao” của Hội Kiều học.

Kính gửi: Hội Kiều học Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 57/TT-HKHVN ngày 20/11/2012 của Hội Kiều học Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt Dự án “Phục nguyên văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số góp ý như sau:

Bảo tồn, quảng bá Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là việc làm thiết thực và có ý nghĩa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nền văn học nước nhà, cũng như đối với việc giảng dạy và truyền bá tác phẩm văn học này. Tuy nhiên, vì bản Truyện Kiều gốc (thủ bút) chưa được tìm thấy nên việc “phục nguyên” là vô cùng khó khan, phức tạp. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội nghiên cứu, cân nhắc điều chỉnh lại mục tiêu “phục nguyên” để bảo đảm tính khả thi, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản Truyện Kiều hiện đang được lưu giữ bằng chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và tập hợp ý kiến của các nhà khoa học để có được một văn bản Truyện Kiều với sự đồng thuận cao của xã hội về tính xác thực.

Về tổ chức thực hiện Dự án, do Dự án mang tính chất nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa học xã hội nên việc thành lập Ban chỉ đạo với nhiều cơ quan cần được cân nhắc thêm, cơ quan chỉ đạo, phối hợp nên là cơ quan có liên quan nhiều nhất tới nội dung nghiên cứu Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có một số ý kiến để Hội hoàn thiện Dự án trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NTTT.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác