702/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc trưng bày chọn lọc tại thành phố Đà Nẵng 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4508/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 chọn lọc trưng bày tại thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ tinh thần Công văn số 4829/VP-VX ngày 22/11//2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 303/SVHTTDL-NVVH ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Sở Văn hoá, Thể nào và Du lịch thành phố Đà Nẵng gửi Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 tại thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc trưng bày chọn lọc tại thành phố Đà Nẵng 2011 gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Trưởng Ban: Ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Ngô Quang Vĩnh- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Phó  Trưởng Ban thường trực;

- Ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng;

- Ông Nguyễn Trung Nhật- Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Các ủy viên:

- Ông Hà Phước Mai- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, Ủy viên thường trực;

- Ông Đỗ Quốc Việt- Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên thường trực;

- Ông Hà Thanh Vân- Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng;

- Ông Phùng Quang Luyến- Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Bà Nguyễn Thị Loan- Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Triển Lãm

- Ông Hoàng Sơn Trà- Phó phòng Văn xã Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Bà Văn Thị Thu Bích- Phó phụ trách phòng Nghiệp vụ Văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng;

- Bà Nguyễn Thanh Hồng- Phó phòng Nghiệp vụ Văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng;

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Trưởng phòng Tài chính kế toán Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Kinh phố hoạt động của ban Tổ chức năm trong kinh phí tổ chức của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 chọn lọc trưng bày tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), NT 20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác