7030/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ 2

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 939/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện năm 2015 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Cục Du lịch, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ 2 năm 2015.
Thời gian: Tháng 6/2015 Địa điếm: Miền Trung
Điều 2. Kinh phí tố chức Hội thi trích từ nguồn kinh phí năm 2015 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thế dục thế thao, Tống cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác