703/QD-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam khảo sát, góp ý xây dựng Trung tâm tu sửa phục chế quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón 03 chuyên gia nước ngoài (Quốc tịch Đức) vào Việt Nam khảo sát thực trạng Trung tâm tu sửa phục chế (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), góp ý xây dựng Trung tâm tu sửa phục chế quốc gia, thời gian từ 14/3 - 20/3/2016.
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu chi phí vé máy bay hai chiều, lệ phí visa, chi phí khách sạn, thù lao làm việc cho chuyên gia.
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm về công tác lễ tân đón tiếp, biên, phiên dịch, đi lại nội địa, các chi phí khác liên quan đến công việc chuyên môn trong thời gian các chuyên gia làm việc tại Bảo tàng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác