705/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh (chùa Quỳnh Lôi), quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1021/UBND-VX ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh (chùa Quỳnh Lôi) thuộc phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Về việcnày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh (chùa Quỳnh Lôi), gồm các hạng mục: hạ giải cây xanh, xây lại hàng rào, gia cố và cải tạo nhà bia liệt sỹ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh (bao gồm các hạng mục nêu trên) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh (chùa Quỳnh Lôi)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác