706/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 706/BVHTTDL-VP ngày 06 tháng 03 năm 2013 Về việc tham gia Triển lãm “Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…….

Để góp phần bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, quảng bá, phát triển du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013”. Trong khuôn khổ của Festival có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch phong phú, thiết thực được tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc - UNESCO và “Tuần Văn hóa và Phát triển” do UNESCO phát động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích, Ban quản lý di sản thuộc tỉnh, thành phố tham gia Triển lãm, trình diễn nghệ thuật “Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013 được tổ chức từ ngày 19/6/2013 đến ngày 23/6/2013 tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng, Đặng Thị Bích Liên

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Tổng cục Du lịch;

-Cục DSVH, Cục MTNATL;

-Trung tâm TLVHNT VN;

- Sở VHTTDL Quảng Nam;

-Lưu: VT, VP (THTT), NTS. 49

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác