707/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 32/UBND-VP7 ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, kèm theo Công văn số 182/SVHTTDL-VP ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần, gồm hạng mục: tu bổ nhà ống muống hai bên tiền đường đền Thiên Trường và phục dựng nhà Quan Cư nằm giữa đền Thiên Trường và đền cố Trạch để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần (gồm hạng mục nêu trên) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác