70/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 70/BVHTTDL-DSVH, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Về việc triển khai Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính gửi:  y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 71/UBND-VX1 ngày 05/01/2013 của y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 1492/BVHTTDL-DSVH ngày 16/5/2012. Thiết kế bản vẽ thi công Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu đã được Cục Di sản văn hóa thỏa thuận tại Công văn số 643/DSVH-DT ngày 15/10/2012, do đó y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Trong những năm qua, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ kinh phí để tu bổ một số di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, do đó đề nghị y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thưc hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu. Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ hạng mục gốc của di tích đình Đình Chu trong những năm tiếp theo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Vụ KHTC;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác