710/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 42/TB-VPCP

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 03/3/2011, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 42/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, giao cho UBND các tỉnh, thành phố được bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch phân công đơn vị đầu mối theo dõi việc quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát nhằm sử dụng vốn đầu tư hiệu quả đúng quy hoạch phát triển du lịch, đính kèm theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Nhà nước về phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng (CSHT) du lịch đã có bước chuyển biến tích cực. Từ năm 2006- 2010, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 3.460 tỷ đồng, với 59 tỉnh, thành phố được hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, xây mới CSHT du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và quản lý sử dụng nguồn vốn này còn một số hạn chế tại nhiều địa phương: việc đầu tư manh mún, dàn trải dẫn đến nhiều công trình đầu tư kéo dài, chậm đưa vào sử dụng, cảm hiệu quả vốn đầu tư; một số địa phương bố trí vốn chưa theo đúng quy hoạch phát triển du lịch của mình và chưa phù hợp với quy hoạch phát triển du Iịch của liên vùng, liên tỉnh. Do vậy, chưa liên kết thành các tour, tuyến, điểm du lịch liên hoàn thu hút khách du lịch.

Nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các UBND tỉnh, thành phố như sau:

1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch:

- Việc bố trí vốn đầu tư CSHT du lịch phải theo quy hoạch phát triển du lịch của địa phương mình và tạo được khả năng liên kết giữa các điểm du lịch trên địa bàn và các tỉnh, thành phố liên quan để tạo các tour, tuyến thu hút khách du lịch.

- Bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch cần gắn liền với việc khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được đầu tư bảo tồn, tôn tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Cần đầu tư tập trung, dứt điểm các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du Iịch. Chấp hành đúng Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch.

Để thực hiện cho việc phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh, thành phố về quản lý nguồn vốn trên, đề nghị UBND tỉnh, thành phố cung cấp thông tin như sau:

- Tên Đơn vị được giao đầu mối quản lý:

- Địa chỉ cơ quan:

- Địa chỉ liên hệ:

+ Số điện thoại:

+ Số Fax:

+ Email:

Các thông tin trên đề nghị chuyển về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/3/2011.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Kế hoạch và Đầutư;

-Tổng cục Du lịch;

- Các Sở VHTTDL;

-Lưu: VT, KHTC, 2. TH.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác