710/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 710/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 02 năm 2013 Về việc phê duyệt Đề án Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa Nghệ thuật giai đoạn 2011-2020’’;

Căn cứ Quyết định số số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Đề án Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hóa - Nghệ thuật;

Xét Đề án Thi tuyển sinh đại học, hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

a) Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trong công tác tuyển sinh năm 2013;

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh vào học các ngành năng khiếu nghệ thuật;

c) Nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật.

2. Yêu cầu:

a) Công tác tuyển sinh năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b) Căn cứ tính đặc thù, phần chấm thi các môn năng khiếu nghệ thuật nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

4. Thời gian và địa điểm thi:

a) Thời gian thi: Nhà trường bố trí trong khoảng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2013. Lịch thi các môn năng khiếu nghệ thuật phải được công bố công khai trước kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (không trùng với lịch thi các khối văn hóa của 2 đợt thi đại học và cao đẳng theo giải pháp “3 chung” của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Địa điểm thi: Do nhà trường chuẩn bị và phải đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện nhất cho thí sinh dự thi.

5.  Thanh tra, kiểm tra, giám sát và báo cáo kỳ thi tuyển sinh

a) Nhà trường cần tăng cường tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin kịp thời và báo cáo kết quả khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,  Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chịu trá ch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Bộ trưởng Bộ GDĐT(b/c);

-Cục KTKĐCLGD Bộ GDĐT
- Lưu: VT, ĐT, KT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác