711/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Cuộc thi “Miss Xuân 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tể và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức Cuộc thi “Miss Xuân 2016”, tôn vinh sắc đẹp phụ nữ Việt Nam, tăng cường giao lưu trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp vào ngày 05/3/2016 tại Nhà hát Espace Reuilly tại 21 phố Antoine - Julien Hénard thuộc quận 12, Paris, Pháp.
Điều 2. Về kinh phí:
Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp chịu chi phí tổ chức cuộc thi; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu chi phí thuê địa điểm (2.625,87 Euro) trích từ lành phí thường xuyên đã được Bộ cấp năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Nguyễn Ngọc Thiện;
-Lưu: VT, HTQT, NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác