714/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao các cơ sở đào tạo Văn hoá, Nghệ thuật biên soạn chương trình môn học năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; căn cứ đề nghị của các cơ sở đào tạo về việc biên soạn chương trình môn học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ sở đào tạo: Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Cao đằng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai biên soạn chương trình môn học năm 2011 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Vụ Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn triển khai biên soạn các chương trình môn học đã được phê duyệt.

Điều 3. Vụ Kế hoạch, Tài chính có nhiệm vụ cấp kinh phí cho các cơ sở đào tạo ghi tại Điều 1 và các cơ sở đào tạo thực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, ĐT (2), KT.15;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác