715/BVHTTDL-KHCNMT

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCNMT năm 2012 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2012; Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chế độ, chính sách chuyên ngành, góp phần thực hiện các chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường như sau:

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH NĂM 2011

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2011

Ngoài việc thực hiện đánh giá từng nhiệm vụ KHCN (theo phụ lục  số 1a) đề nghị các đơn vị trong báo cáo cần chú ý làm rõ một số nội dung cơ bản sau:

- Đối với những đề tài quá hạn chưa nghiệm thu, nhất là các đề tài được thực hiện từ những năm 2008 trở về trước yêu cầu các đơn vị, chủ nhiệm đề tài phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung giải quyết theo hướng nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng trước tháng 6 năm 2011. Quá thời hạn, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân chủ nhiệm đề tài quá hạn phải chịu trách nhiệm. Bộ sẽ xem xét không cho các đơn vị và cá nhân có đề tài quá hạn được đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2012.

- Các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, hoạt động thông tin khoa học, hội thảo hội nghị, hợp tác quốc tế về KHCN và các nhiệm vụ KHCN khác có sử dụng nguồn kinh phí của Bộ cấp và của đơn vị. Các nhiệm vụ KHCN được thực hiện từ nguồn kinh phí khác chỉ cần báo cáo tên, số lượng, kinh phí cho các hoạt động, trong đó nêu những hoạt động, sản phẩm có ý nghĩa nổi bật.

-  Đối với các đơn vị hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập cần có báo cáo tình hình thực hiện kinh phí chi thường xuyên năm 2010 và phân bổ cho các nhiệm vụ năm 2011, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về cơ chế, chính sách.

- Đối với các tổ chức KHCN như các viện, các trường, các Trung tâm khoa học, các bảo tàng... báo cáo việc thành lập hội đồng khoa học cơ sở và phân công cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu khoa học.

2. Công tác quản lý phát triển công nghệ

Báo cáo, đánh giá công tác Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2011.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) năm 2011 (tiến độ thực hiện công tác chuyên môn và giải ngân).

3. Công tác quản lý bảo vệ môi trường năm 2011

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường theo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lồng ghép với nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành, lĩnh vực; thông tin truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường; tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ môi trường và việc xây dựng các đề án, dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì được nêu trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2011 cần nêu cụ thể danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường, các dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến ngành văn hóa thể thao và du lịch và kinh phí đã thực hiện, kết quả sản phẩm của các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đã được triển khai; hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.
Phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những kiến nghị đề xuất về chính sách, đầu tư, công tác quản lý (nếu có)...

       

PHẦN II

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2012

I. Đề xuất kế hoạch KHCN (theo phụ lục số 1b)

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2012 sẽ dành khoảng 60-65% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học được cân đối để thực hiện các nhiệm vụ KHCN, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm là kết quả nghiên cứu ứng dụng giai đoạn 2006 - 2010 và trước đây, trong đó kinh phí dành cho các nhiệm vụ thực hiện theo cơ chế đặt hàng chiếm khoảng 50% tổng kinh phí triển khai các nhiệm vụ KHCN.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch KHCN năm 2012 cần lưu ý những nội dung sau đây:
1. Đề xuất Nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước

Nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước được đề xuất thực hiện dưới các hình thức:

- Các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước.

- Các nhiệm vụ KHCN độc lập cấp nhà nước.

Các đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước cần được đơn vị xem xét đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Là các nhiệm vụ cấp thiết đối với phát triển KHCN, phát triển kinh tế - xã hội, có tầm ảnh hưởng lớn khi áp dụng và có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành hoặc lĩnh vực nói chung và mục tiêu Chiến lược phát triển KHCN nói riêng;
- Là các nhiệm vụ quá khả năng giải quyết của một ngành, đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, Ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

- Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp (đối với đề tài, dự án về công nghệ, sản phẩm) hoặc cam kết của các tổ chức khác (đối với đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn);

- Bảo đảm tính khả thi cao (có đủ nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện, cơ hội hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước v.v...)

Theo yêu cầu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ nêu nhu cầu về các vấn đề  KHCN cấp thiết cần được giải quyết ở cấp nhà nước mà Bộ không tự giải quyết được (theo mẫu số 2a), không đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể.

2. Các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư dự kiến bố trí vào kế hoạch năm 2012, các đơn vị chỉ đưa vào danh mục nhiệm vụ đã được ký kết (bản ghi nhớ) với các nước đối tác và được thuyết minh theo mẫu quy định (theo mẫu số 2b), đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tập trung vào phục vụ việc triển khai thực hiện mục tiêu của các Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước và  nhiệm vụ KHCN theo các lĩnh vực được ưu tiên;

- Không trùng lắp với các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước hoặc các nhiệm vụ KHCN khác của Bộ;
- Bảo đảm về quy mô nhiệm vụ tầm Quốc gia, về tính khả thi (căn cứ pháp lý, yêu cầu về tiến độ thực hiện trong năm kế hoạch 2012 v.v...);

- Bảo đảm khai thác được thế mạnh về KHCN của các nước có nên KHCN tiên tiến trên thế giới và khu vực; tạo điều kiện để rút ngắn thời gian tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới.
Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư cấp Nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phân cấp nhiệm vụ nghiên cứu Nghị định thư cấp Bộ từ nguồn ngân sách phân bổ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cho các Bộ. Các nhiệm vụ nghiên cứu Nghị định thư cấp Bộ cần thông qua Hội đồng KHCN cấp Bộ trước khi xử lý, tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ làm căn cứ xem xét.

3. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để xây dựng các đề xuất nhiệm vụ (phiếu đề xuất theo mẫu số 3a). Ngoài ra các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

- Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, các Viện nghiên cứu đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu KHCN có tính cấp cấp bách, thiết thực góp phần xây dựng chế độ chính sách chuyên ngành, thực hiện các chiến lược phát triển văn hóa thể thao và gia đình. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét thực hiện các nhiệm vụ cơ chế đặt hàng (xét chọn) cho các tổ chức nghiên cứu KHCN có đủ năng lực thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các nhiệm vụ KHCN của đơn vị mình và của ngành (nếu có) và các tổ chức KHCN, các cá nhân hoạt động KHCN không thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thông qua cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm căn cứ để Hội đồng KHCN của Bộ tuyển chọn.
- Đối với dự án SXTN (phiếu đề xuất theo mẫu 3b) phải được thị trường chấp nhận hoặc có thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án; kinh phí thực hiện dự án SXTN chủ yếu do các tổ chức chủ trì dự án SXTN đảm nhiệm, mức hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học không quá 30% tổng mức đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án SXTN (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có, tính vào tổng mức kinh phí).

4. Đề xuất dự  án tăng cường năng lực nghiên cứu

Căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành hoặc lĩnh vực đã được phê duyệt, các đơn vị cần rà soát lại và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp của mình trong những năm trước đây để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng hoặc xây dựng mới các dự án. Các dự án phải được thuyết minh đầy đủ, thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành và phải được Hội đồng KHCN cấp Bộ thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2011 mới đủ điều kiện xem xét bố trí vào kế hoạch 2012.

5. Các nhiệm vụ khoa học khác như đề tài cơ sở, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hội thảo, hội nghị thông tin khoa học...các đơn vị căn cứ vào kế hoạch của đơn vị để đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện.

II. Kế hoạch phát triển Công nghệ

Đề xuất nhiệm vụ công tác Tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2012: Xác định và đăng ký danh mục xây dựng TCVN, QCKT năm 2012 trên cơ sở phù hợp với lĩnh vực quản lý chuyên ngành được phân công theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

III. Kế hoạch quản lý Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Các đơn vị đang triển khai các dự án bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu  năm 2011 đánh giá tình hình thực hiện dự án và xây dựng các dự án chuyển tiếp và dự án mới cần triển khai trong năm 2012.

Các đơn vị khác căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đề xuất các dự án mới cần triển khai trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

 

PHẦN III

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2012

1. Kế hoạch KHCN

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu và các đơn vị khác thuộc Bộ gửi đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước và cấp Bộ năm 2012 trước ngày 30 tháng 3 năm 2011.

- Báo cáo tình hình triển khai công tác KHCN năm 2011 và dự kiến kế hoạch nhiệm vụ KHCN năm 2012 các đơn vị (bao gồm các nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp và mói, Nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư mới, các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và các nhiệm vụ KHCN khác)  gửi trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

2. Kế hoạch phát triển công nghệ

- Nộp Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ năm 2012 trước ngày 15 tháng 4 năm 2011 (theo các mẫu 4a, 4b, 4c)

- Nộp báo cáo triển khai công tác năm 2011 trước ngày 15 tháng 5 năm 2011

3. Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Các đơn vị gửi báo cáo năm 2011 trước ngày 15 tháng 5 năm 2011.

- Các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 theo mẫu Bảng tổng hợp và Thuyết minh đề cương dự án (mẫu số 5a, 5b), nhiệm vụ kèm theo trước ngày 15 tháng 4 năm 2011.
Nơi nhận các báo cáo và kế hoạch: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu và tiến độ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT, TX.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác