715/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục Thể thao và Du lịch biên soạn giáo trình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ đề nghị của các cơ sở đào tạo về việc biên soạn giáo trình môn học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ sở đào tạo: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Tp Hồ Chi Minh, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng, Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng, Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Trung cấp Du lịch Đà Lạt, Trung cấp Du lịch Cần Thơ biên soạn giáo trình năm 2011 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Vụ Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện và nghiệm thu các giáo trình đã được phê duyệt.

Điều 3. Vụ Kế hoạch, Tài chính có nhiệm vụ cấp kính phí cho các cơ sở đào tạo ghi tại Điều 1 và các cơ sở đào tạo thực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, ĐT (2). KT 15;


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2011

(Theo Quyết định Số 715/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2011

 

TT

TÊN CƠ SỞ

ĐÀO TẠO

 

TÊN GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Học viện âm nhạc quốc gia VN

- Violon

- Piano

- Đại học

- Đại học

2

Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hoá gia đình

Đại học

 

3

Đại học Văn hoá TP. HCM

 

Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa – thông tin

Đại học

 

4

Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

- Sinh hóa thế dục thể thao

-Sinh cơ thể dục thể thao

- Đại học

 

- Đại học

5

Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Tiếng Anh Tài chính - kế toán

Cao đẳng

 

6

Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Nghiệp vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ

Cao đẳng

 

7

Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Phương pháp xây dựng thực đơn

Cao đẳng

 

8

Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Cao đẳng

 

9

Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

Quản trị tiệc

 

Cao đẳng

 

10

Trung cấp Du lịch Đà Lạt

Nghiệp vụ chế biến món ăn

Trung cấp

 

11

Trung cấp Du lịch Cần Thơ

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng

Trung cấp

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác