717/BVHTTDL-DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đệ trình UNESCO Hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8868/VPCP- KGVX ngày 05/11/2012 về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dựa kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012 - 2016 trong đó có di sản văn hóa phi vật thể “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung Bộ”, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương liên quan tố chức xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại.
Trong quá trình nghiên cứu xây dựng hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến của Hội đông Di sản văn hóa quốc gia và thấy rằng, tên gọi “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung Bộ” như trong Danh sách dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản. Trên cơ sở ý kiến của các thảnh viên Hội đồng, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên hồ sơ thành “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” để thế hiện chính xác nội dung và đầy đủ giá trị của di sản văn hóa này, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại. Hồ sơ đã được sửa chữa, hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ và phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Hội đồng DSVHQG;
- UBND các tỉnh/tp: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Phú Yên,
Khánh Hòa, Qu
ng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, DTA.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác