717/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 717/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ VHTTDL về việc tham dự Triển lãm Thế giới Expo 2015 Milan tại Italia.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 441/VPCP-HTQT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới Expo 2015 Milan tại Italia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam làm Tổng đại diện Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo Milan 2015 tại Italia;

Điều 2. Ông Trần Văn Tân chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành các hoạt động của gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo Milan 2015.

Điều 3. Giao Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng Đề án và Dự toán chi tiết “Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới Expo Milan 2015” tại Italia.

Điều 4. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Hợp tác quốc tế năm 2013.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 550/QĐ-BVHTTDL ngày ngày 04 tháng 02 năm 2013;

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 7;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác