719/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án phục dựng di tích chùa Bà Tấm, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 375/SVH&TT- BQLDT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án phục dựng di tích chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung Dự án phục dựng di tích chùa Bà Tấm nói trên theo phương án mặt bằng kiến trúc nội công ngoại quốc truyền thống (bản vẽ KTTT: 01), bao gồm các hạng mục: phục dựng Tam bảo, nhà thờ Mẫu, Tả, Hữu hành lang và nhà hậu; xây dựng nhà trưng bày hiện vật khảo cổ, nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:
- Cần ưu tiên việc bảo vệ các hố khai quật khảo cổ để trưng bày, giới thiệu về di tích chùa Bà Tấm qua các giai đoạn: thời Lý, thời Trần, thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn.
- Bổ sung phương án bảo tồn 02 con sấu đá hiện còn tại di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phổ Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện Dự án, sau độ công khai nội dung Dự án tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH,NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác