71/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng, lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội

Kính gửi: - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
                - Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ giá trị và hình ảnh đồng tiền Việt Nam; Năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh việc lưu thông, sử dụng đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ trên địa bàn, đặc biệt là tại các công trình tín ngưỡng, lễ hội. Qua một năm triển khai thực hiện, dịch vụ đổi tiền lẻ trong khuôn viên, di tích và lễ hội đã được chấn chỉnh; việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ đã có những chuyển biến tích cực: hiện tượng cài đặt, thả tiền, ném tiền lẻ tại các di tích, lễ hội đã giảm, song chưa triệt đế. Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và cá trình tín ngưỡng, thực hiện quy định của nhà nước về việc quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức bảo vệ và tôn trọng đồng tiền quốc gia và quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiếm tra, chấn chỉnh các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động lễ hội, tín ngưỡng thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, lưu thông đồng tiền Việt Nam đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội.
2. Rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hoá, khắc phục tình trạng sử dụng tuỳ tiện đồng tiền Việt Nam (đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ) và tiền Quốc tế (nếu có) trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường họp vi phạm.
3. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hoá và Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Công văn này, tổng hợp thường kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố và các Cục, Vụ,
Cơ quan liên quan trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Trang ương Giáo hội phật giáo Việt Nam;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ:
- Lưu VT, VHCS (05) TTTM (135).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác