720/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về Tổ chức Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chuyển Trường Đại học Thể dục Thể thao III thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao trước đây về trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đổi tên thành Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước; Trụ sở đặt tại 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng có trách nhiệm:

  Thực hiện các thủ tục pháp lý về con dấu, tài khoản và các vấn đề liên quan khác theo quy định của pháp luật.

  Phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và quy chế tổ chức hoạt động của Trường, trình Bộ trưởng quuyết định trước ngày 01 tháng 5 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác