720/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm "Di sản Văn hoá Việt Nam’’ tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTD ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức triễn lãm "Di sản Văn hoá Việt Nam’’ nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2010.

Thời gian trưng bày triển lãm: từ ngày 24/4 đến ngày 20/5/2010 trong đó đoàn 03 người sáng Pháp dàn dựng và khai mạc triển lãm từ ngày 19/4đến ngày 29/4/2010.

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Về kinh phí:

-Cục Di sản văn hóa chi tiền xây dựng nội dung, thiết kế, thi công, cước phí vận chuyển hiện vật triển lãm và kinh phí cử 03 người sáng Pháp dàn dựng, khai mạc triển lãm từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Di sản văn hóa đã được Bộ cấp.

-Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền nhận hàng triển lãm, chuẩn bị địa điểm, tổ chức, an ninh, bảo vệ và phối hợp dàn dựng triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điểu 3 ;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT. HTQT. HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác