720/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 720/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc Tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu – 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh và cuối tháng 4 năm 2013.

Điều 1. Kinh phí thực hiện Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, NTBD (2), Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác