722/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012

Kính gửi: ……………………………….

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; 

Căn cứ Công văn số 1189/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày  16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012;
Để công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị khi tổ chức triển khai công tác xét tặng Hội đồng cấp cơ sở cần chú ý một số điểm sau:

1. Tổ chức Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 theo đúng tinh thần Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; đảm bảo đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Quy trình xét tặng phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, giáo viên trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu NGND, NGƯT.

2. Khi tiến hành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đủ 06 năm trở lên, cần đảm bảo đủ các tiêu chuẩn Nhà giáo Nhân dân, đồng thời phải tiếp tục giữ vững, phát huy ảnh hưởng của nhà giáo Ưu tú; là giáo viên tiêu biểu có uy tín lớn, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội.

3. Cần quan tâm đến các nhà giáo trực tiếp giảng dạy; nhà giáo là người dân tộc ít người và nhà giáo nữ.
4. Hồ sơ các nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác giảng dạy, quản lý (cán bộ, giáo viên, giảng viên cơ hữu) tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập do Hội đồng của cơ sở nơi nhà giáo đó đang công tác xét chọn theo đúng quy định tại Điều 11 của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

5.  Số lượng hồ sơ gửi Hội đồng cấp Bộ

- Hồ sơ phải được thực hiện theo đúng các mẫu quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT.
- Số lượng: 03 bộ (các minh chứng kèm theo phải có chứng thực), gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng).

- Đề nghị Hội đồng cấp cơ sở gửi toàn bộ file hồ sơ theo địa chỉ mail: NGND_UT12@yahoo.com.vn (hồ sơ sử dụng font: Times New Roman).

6. Thời hạn nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp Bộ

Ngày 05 tháng 5 năm 2012 là hạn cuối cùng Hội đồng cấp Bộ nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Vụ Thi đua-Khen thưởng để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Các trường thuộc Bộ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĐ-KT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác